https://www.spartanvest.com مهمانی حج در رستوران | رستوران تهران بین

بایگانی برچسب: مهمانی حج در رستوران

رستوران برای ولیمه حجاج

ولیمه حجاج

انتخاب رستوران برای ولیمه حجاج سنت پسندیده ی ولیمه حجاج یکی از رسومی است که از دیرباز در میان حجاجی که از سفر مکه باز می گشتند مرسوم بوده است. در اصل، کلمه ی ولیمه به معنای طناب و ریسمان است چرا که اطعام مومنین می تواند به منزله ی ریسمان و نیز انتقال محبت […]